ارزیابی مدیریت دارایی

مهم ترین موضوع در پیاده سازي نظام مدیریت دارایی در سازمان، داشتن داده ها و اطلاعات کافی از وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و گام هاي مورد نیاز براي رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. ارزیابی میتواند شناخت روشنی از وضعیت موجود و مطلوب ارائه نماید تا هم سازمان و هم تیم اجرایی عالین بتوانند با برنامه ریزی دقیق تر و بهره ورانه مسیر خود را تا رسیدن به وضعیت مطلوب طی نمایند.

ارزیابی مدیریت دارایی